Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Styrelse 

Styrelsen efter årsmöte 160416

Ordföranden 1 år

Ingrid Bergman Österfärnebo

Tel. 070-34 36 460 Fax 0291-510 19

Mail ordforanden@stickmygg.com

 

Kassör 2 år 

Rolf Hellström

Adress Färnebovägen 852

81020 Österfärnebo

Mail Kassor@stickmygg.com

 

Övriga Ledamöter

Gerhard Winroth    Möklinta - 1 år kvar 

Per Svensson           Gysinge -  2 år

Siw Österwall          Hedesunda - 2 år 

Stig Kihlén                Mehedeby - 2 år 

Mikaela Blixt           Deje, Värmland - 1 år kvar
Mathiason           

 

Suppleant

Tommy Wigert        Österfärnebo - 1 år kvar

Mats Jonsson          Österfärnbeo   2 år

 

Valberedning

Helena Wigert Österfärnebo 1 år

Anne-Chatrine Berg 1 år

Håkan Berglin 1 år - Sammankallande

 

Revisorer

Peter Sjöberg PWC Sandviken - 2 år

Karl-Erik Ferner Österfärnebo - 2 år


 Föreningens org nr = 802467 - 6184
 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Österfärnebo, Sandvikens kommun. 
Styrelsen ska bestå av ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter. 
Suppleanter för ordinarie styrelsemöter kan utses. 
Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid på två år. Omval får ske. 

Mandat perioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den som äger rum ett, eller i förekommande fall två år därefter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger. om minst tre styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden skall sådan äga rum snarast möjligt.